SPSS

Panduan Penggunaan SPSS
SPSS adalah singkatan bagi Statistical Package For Sosial Science. Melalui SPSS data yang ringkas dan kompleks dapat dianalisis dengan cepat dan berkemampuan menghasilkan graf dan carta yang berkaitan dari data yang dianalisis. SPSS ialah sebuah perisian yang digunakan untuk menganalisis data penyelidikan yang telah siap ditadbir dan dikumpulkan. Reka bentuk kajian mempunyai implikasi terhadap data yang akan kita masukkan ke dalam perisian SPSS ini.
Statistik merupakan satu cabang ilmu yang diperoleh dari data. Ia merangkumi segalanya dari (i) perancangan untuk mengumpul data, (ii) pengurusan data semasa dan selepas mengumpul data hinggalah ke (iii) aktiviti seperti membuat kesimpulan dari fakta numerik dan persembahan dapatan dari data yang telah dianalisis. Statistik adalah berhubung rapat dengan fitrah manusia yang ingin tahu sesuatu dalam ketidakpastian.

Statistik Perihalan
Melibatkan 3 proses:
1. Meringkas dengan menggunakan taburan kekerapan (frekuensi)
2. Menentukan ukuran kecenderungan memusat: mod, penengah, min
3. Menentukan ukuran serakan: julat, sisihan kuartil, varians, sisihan piawai
Kecenderungan Memusat
Mod   : Nilai yang mempunyai kekerapan terbanyak
Boleh pelbagai sekiranya terdapat kekerapan terbanyak mempunyai lebih satu nilai; dwi mod
Median:Nilai bagi kedudukan di tengah-tengah
Nilai stabil, tidak dipengaruhi oleh taburan data yang pencong
Min : Purata jumlah keseluruhan markat dibahagi dengan bilangan subjek
Tidak sesuai untuk data pencong.
contoh:
Dengan menggunakan ukuran kecenderungan memusat
a)      Min, Mod, dan Median Taburan Frekuensi Sikap

Sikap (X)
44
45
50
42
39
26
38
41
23
47
37
42
31
28
28
33
31
28
34
38
41
25
36
28
33

Sikap (X)
f
fx
FT
23
1
23
1
25
1
25
2
26
1
26
3
28
4
112
7
31
2
62
9
33
2
66
11
34
1
34
12
36
1
36
13
37
1
37
14
38
2
76
16
39
1
39
17
41
2
82
19
42
2
84
21
44
1
44
22
45
1
45
23
47
1
47
24
50
1
50
25

N=25
∑fx=888

Min = ∑fx
            N

          888  = 35.52
           25

Mod =  kekerapan tertinggi 4
oleh itu  Mod = 28

Lokasi median = n + 1
                               2
                         =  25 + 1
                                 2
                         =  13
Oleh itu :- Median ialah 36


b) Varians dan Sisihan Piawai Taburan Frekuensi SikapSikap (X)
f
fx
X2
ƒx2
23
1
23
529
529
25
1
25
625
625
26
1
26
676
676
28
4
112
784
3136
31
2
62
961
1922
33
2
66
1089
2178
34
1
34
1156
1156
36
1
36
1296
1296
37
1
37
1369
1369
38
2
76
1444
2888
39
1
39
1521
1521
41
2
82
1681
3362
42
2
84
1764
3528
44
1
44
1936
1936
45
1
45
2025
2025
47
1
47
2209
2209
50
1
50
2500
2500

N=25
∑fx=888

∑ƒx2 = 32856Varians σ2
∑ƒx2 -  (∑fx)2                32856 - (888)2
         N       =              25
    N - 1              25 - 1
       
                    =  54.76

sisihan piawai = σ
                      
                       = √ 54.76
                         = 7.40

c  Sisihan Kuartil Taburan Frekuensi Taraf Pendidikan


Taraf Pendidikan (x)
ƒ
ƒx
x2
ƒx2
1
3
3
1
3
2
4
8
4
16
3
4
12
9
36
4
6
24
16
96
5
6
30
25
150
6
2
12
36
72

N=25
∑ ƒx=89

∑ ƒx2=373
Data Ordinal menggunakan pengiraan sisihan kuartil Q.
Data ialah :      1     ,    2     ,    3     ,    4     ,    5     ,    6          N=6
Kedudukan :-       Q1                    Q2                   Q3                      
Kedudukan      Q1       = (N+1)/4 = (6+1)/4 = ke - 1.25

            Jadi      Q1       = 1 + 0.25 (3-2) = 1 + 0.25 = 1.25

Kedudukan     Q2       = (N+1)/2 = (6+1)/2 = ke - 3.5

            Jadi      Q2       = 3 + 0.5 (4-3) = 3 + 0.5 = 3.5

Kedudukan     Q3       = 3(N+1)/4 = 3(6+1)/4 = ke - 5.25

            Jadi      Q3       = 5 + 0.75 (6-5) = 5 + 0.75 = 5.75

Sisihan Kuartil  Q = Q3-Q1= 5.75-1.25 = 4.50

d) Min, Mod dan Median Taburan Frekuensi Markat Semester

Pelajar
Markat Semester
1
76
2
79
3
80
4
86
5
56
6
76
7
70
8
50
9
56
10
86
11
78
12
56
13
76
14
83
15
77
16
67
17
76
18
87
19
89
20
97
21
87
22
66
23
78
24
98
25
56

Markat emester (x)
ƒ
ƒx
FT
50
1
50
1
56
4
224
5
66
1
66
6
67
1
67
7
70
1
70
8
76
4
304
12
77
1
77
13
78
2
156
15
79
1
79
16
80
1
80
17
83
1
83
18
86
2
172
20
87
2
174
22
89
1
89
23
97
1
97
24
98
1
98
25
Total
N=25
∑ƒx = 1886Lokasi Median = n + 1                           

                             = 25 + 1
                                   2
                           = 13

Oleh itu median = 77

Min     = ∑ƒx
                  N
            = 1886/25
            = 75.44
Mod lihat kekerapan paling tinggi iaitu 4
Oleh itu mod = 56 dan 76